Artikel 1

Onderhavige overeenkomst betreft een huurovereenkomst. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurder zal geen ander recht of titel kunnen uitoefenen dan deze voortvloeiend uit deze overeenkomst en in de mate dat zij hierna worden bepaald, verduidelijkt of beperkt. De overeenkomst wordt uitsluitend geregeld door onderhavige algemene huurvoorwaarden, die voorrang hebben op de voorwaarden van de huurder. Het ondertekenen van onderhavige overeenkomst verbindt zowel de huurder als zijn eventuele lastgever en de contractueel bepaalde bestuurder in al haar aspecten. Elke betekening kan rechtsgeldig gebeuren op het adres dat door de ondertekenaar van de overeenkomst is opgegeven, dat van de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de huurder.

 

Artikel 2 – Staat van het voertuig

 • Tenzij schade of mechanische defecten expliciet vermeld op de huurovereenkomst of het leveringsdocument hetwelk de staat van het voertuig omschrijft, erkent de huurder het voertuig in goede staat van werking te hebben ontvangen, voorzien van een volledige uitrusting en de wettelijk voorziene toebehoren.
 • Bij elke verhuring, en voor elk voertuig, wordt een tegensprekelijke schadefiche opgesteld, die de staat van het voertuig weergeeft op het moment van de aanvang van de huur.
 • De verhuurder verbindt er zich toe het voertuig alsook de toebehoren terug te bezorgen in de staat waarin hij ze heeft ontvangen.

 

Artikel 3 – Overhandiging en teruggave

 • Het voertuig dient terug gegeven te worden op de dag en plaats afgesproken behalve bij verlenging of wijziging uitdrukkelijk overeengekomen met de verhuurder. De huurder verbindt er zich toe, in geval van gegronde reden en gemotiveerd verzoek, de wagen aan de verhuurder vrij te geven, zonder hiervoor aanspraak te kunnen maken op welke vergoeding ook. Met inachtneming van rechten en verplichtingen van beide partijen, zoals voortvloeiend uit de huurovereenkomst, kan de verhuurder te allen tijde het verhuurde voertuig door een ander vervangen. De verhuurder zal nooit een vergoeding verschuldigd zijn aan de huurder volgens de hierbij gegeven, niet limitatieve opsomming: vertraging van het transport, averij aan de goederen, werkloosheid van het personeel, contractuele verplichtingen met leveranciers, enz. Indien de huurder op de gestelde dag niet overgaat tot de wissel van het voertuig, dan houdt de verhuurder zich het recht van de vergoeding te vorderen voor de financiële schade die het gevolg is van de weigering tot omruiling of van de laattijdige omruiling.
 • Het voertuig dient geparkeerd te worden op de parking voorbehouden voor de verhuurder of op de plaats aangeduid door deze laatste. De huurder die nalaat het voertuig terug te geven op het door de overeenkomst voorziene tijdstip, stelt zich bloot aan burgerrechtelijke en strafrechtelijke vervolging alsook aan een voortzetting va de facturatie zoals voorzien in onderhavige overeenkomst zonder dat dit een stilzwijgende verlening van de overeenkomst inhoudt. Bovendien geeft de huurder in dergelijk geval de toestemming aan de verhuurder om onmiddellijk het voertuig terug te nemen waar het zich ook bevindt, mits een voorafgaande verwittiging en ontslaat hij hierbij de verhuurder van elke aansprakelijkheid voor alle schade of kosten die het gevolg zijn van een dergelijke terugname, inclusief het verlies of de beschadiging van elk voorwerp dat zich in het voertuig bevindt, behalve indien deze schade of dit verlies veroorzaakt werd door opzet of zware fout vanwege de verhuurder of zijn aangestelde waarvan de bewijslast rust op de huurder.
 • De huurder die nalaat het voertuig terug te geven op het door de overeenkomst voorziene tijdstip, stelt zich bloot aan burgerrechtelijke en strafrechtelijke vervolging alsook aan een voortzetting va de facturatie zoals voorzien in onderhavige overeenkomst zonder dat dit een stilzwijgende verlening van de overeenkomst inhoudt. Bovendien geeft de huurder in dergelijk geval de toestemming aan de verhuurder om onmiddellijk het voertuig terug te nemen waar het zich ook bevindt, mits een voorafgaande verwittiging en ontslaat hij hierbij de verhuurder van elke aansprakelijkheid voor alle schade of kosten die het gevolg zijn van een dergelijke terugname, inclusief het verlies of de beschadiging van elk voorwerp dat zich in het voertuig bevindt, behalve indien deze schade of dit verlies veroorzaakt werd door opzet of zware fout vanwege de verhuurder of zijn aangestelde waarvan de bewijslast rust op de huurder.
 • Het voertuig wordt afgeleverd met een volle brandstoftank. Bij gebreke van teruggave met een volle brandstoftank, zal de toe te voegen brandstof gefactureerd worden, evenals een forfaitair bedrag voor de geleverde dienst.
 • De verplichting tot teruggave is een resultaatsverbintenis. De huurder staat derhalve in voor alle schade als gevolg van de verdwijning van het voertuig en/of het totaal of gedeeltelijk verlies van het voertuig met inbegrip van de kosten van terugname en gebruiksderving behalve wanneer hij aantoont dat de schade het gevolg is van een geval van overmacht of vreemde oorzaak of als hij de overeenkomst van beperking van aansprakelijkheid heeft ondertekend.

 

Artikel 4 – Besturing van het voertuig 

 • Het voertuig moet bestuurd worden door de huurder en/of de contractueel aangeduide bestuurder mits het naleven van de rijverplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst en mits betaling van het supplement bepaald in de overeenkomst.
 • De huurder en/of de contractueel aangeduide bestuurder dient een geldig of minstens het vereiste rijbewijs te hebben dat erkend wordt door België en hetwelk ten minste 12 maanden oud is. Rijbewijzen in een andere dan het Romeins alfabet dienen vergezeld te zijn van een internationaal rijbewijs.
 • Behoudens andere beperkingen, moet(en) de bestuurder(s) ten minste 23 jaar zijn.
 • De huurder is volledig aansprakelijk voor de goede uitvoering van deze overeenkomst.
 • De huurder verzekert de juistheid van de gegevens die hij meedeelt aan de verhuurder en die in de huurovereenkomst worden vermeld.
  Als één van deze gegevens onjuist zou blijken, is de verhuurder gemachtigd om het voertuig op kosten van de huurder terug te nemen op welke plaats het zich ook zou mogen bevinden.
 • In de hypothese dat het voertuig werd toevertrouwd of werd bestuurd door een niet contractueel aangeduide bestuurder verliest de huurder het voordeel van de beperking van de aansprakelijkheid die hij heeft onderschreven.

 

Artikel 5 – Eigendom

 • De huurder verkrijgt op geen enkele wijze de eigendom van het verhuurd voertuig. Hij vermijdt elke handeling die zou kunnen doen geloven dat dit voertuig hem toebehoort.
 • De huurder kan het voertuig, zijn uitrusting niet om niet of onder bewarende titel overdragen, noch met lasten of zakelijke rechten bezwaren, noch zo behandelen dat nadeel zou kunnen berokkend worden aan de rechten van de verhuurder.
 • De huurder verwittigt door middel van een aangetekende brief de verhuurder binnen 24 uur van: (a) iedere poging tot beslag op het verhuurde voertuig, (b) iedere rechtelijke beslissing die schade kan toebrengen aan de rechten van de verhuurder op het betreffende voertuig, (c) faillissementsverklaringen, invereffeningstelling, aanvraag tot gerechtelijke akkoord of elk uitstel van betaling waarvan hij het voorwerp uitmaakt.
 • Alle kosten die door de verhuurder worden gemaakt om haar rechten te vrijwaren zijn ten laste van de huurder.
 • Partijen erkennen dat deze overeenkomst tot onderverhuur onmiddellijk en middels schriftelijke kennisgeving door de partij die zichzelf identificeert als de eigenaar van de goederen (de eigenaar) aan elk der partijen kan worden beëindigd indien de huurovereenkomst waaronder de eigenaar de goederen aan de verhuurder verhuurt, wordt beëindigd of indien de verhuurder wezenlijk in strijd handelt met de bepalingen daarvan of indien deze overeenkomst tot onderverhuur niet in overeenstemming is met de akte van toestemming tot onderverhuur zoals door de Eigenaar aan de Verhuurder opgelegd. Bij beëindiging van de overeenkomst tot onderverhuur krachtens deze bepaling, zal de huurder op eerste verzoek daartoe van de eigenaar de goederen aan de eigenaar overhandigen zonder dat hij zich op enig retentierecht kan beroepen. Indien en wanneer de eigenaar de overeenkomst tot onderverhuur met de huurder wenst voort te zetten, zal de huurder op eerste verzoek daartoe van de eigenaar een huurovereenkomst sluiten voor de resterende duur van deze overeenkomst tot onderverhuur en onder dezelfde bepalingen. Dit wordt geacht een derdenbeding te zijn, waarop de eigenaar zich rechtstreeks kan beroepen.

Artikel 6 – Verhuring – betaling – waarborg – verlenging 

 • De huurprijs wordt weergegeven zoals hierboven. Behoudens andersluidende overeenkomst zal deze vooraf worden bepaald.
 • De verhuring wordt toegestaan voor een termijn zoals in huidige overeenkomst toegestaan. Indien de huurder de lopende huurovereenkomst tegen het einde van de overeengekomen huurperiode wenst te verlengen, zal hij dit ter plaatse ofwel schriftelijk dienen aan te vragen aan de verhuurder. De lopende huurovereenkomst zal dan desgevallend worden aangepast of een nieuwe huurovereenkomst zal worden opgesteld. De aanvraag tot verlenging dient ten minste 24 uur vóór het einde van de overeengekomen huurperiode te geschieden. De verlenging van de huur kan te allen tijde door de verhuurder geweigerd worden.
 • Behoudens andersluidende bepalingen op de huidige overeenkomst zijn alle facturen van de verhuurder op de voorziene vervaldag onmiddellijk en contant betaalbaar. Elke factuur die niet op haar vervaldag is betaald, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadebeding, gelijk aan 15% van het totaal factuurbedrag, met een minimum van 50,00 euro. Bovendien zal elke factuur die niet op de vervaldag werd betaald van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 1% per maand opleveren, tot op de dag van volledige betaling. Indien de wettelijk voorziene intrest hoger is dan de conventionele intrest, is de verhuurder gerechtigd om deze toe te passen.
 • De verhuurder kan bij gebreke aan betaling van enige factuur op haar vervaldag, of ingeval de huurder of de contractueel bestuurder nalaat één of meerdere contractuele verplichtingen te voldoen, doen overgaan tot ontbinding van huidige overeenkomst.
 • Bij borgstelling door middel van een kredietkaart, geeft de borgstellen door middel van zijn handtekening op de voucher, of door ingave van zijn persoonlijke elektronische code op de terminal, die de verhuurder verbindt met de financiële instelling, alsook door paraaf en handtekening op de huurovereenkomst, de toelating aan de verhuurder om het verschuldigde bedrag te innen.
 • De huurder betaalt bij de levering van het voertuig onmiddellijk een extra waarborg, afhankelijk van het type voertuig. Voormelde waarborg kan in geen geval door de huurder aangewend worden als betaling voor de verschuldigde huurgelden. Hij wordt aan de huurder teruggegeven bij het terug binnenbrengen van het gehuurde voertuig, en nadat een tegensprekelijke staat van het voertuig werd opgemaakt waaruit blijkt dat geen schade aan het voertuig werd vastgesteld, en a fortiori nadat alle sommen die de huurder aan de verhuurder zou verschuldigd zijn, aan laatstgenoemde werden betaald. 

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de huurder

 • Het voertuig mag slechts bestuurd worden door de huurder of door de erkende bestuurder(s) wiens identiteit vermeld is op het huurcontract en waarvoor de huurder zich borg stelt.
 • De huurder verbindt zich er toe :
  • Het voertuig te gebruiken als een goede huisvader, en voor het gebruik waartoe het bestemd werd. Het voertuig aldus te gebruiken voor een normaal, gewoon en niet schadelijk gebruik op berijdbare, geschikte geasfalteerde of geplaveide wegen. De partijen komen uitdrukkelijk overeen, maar enkel bij wijze van voorbeeld, dat dit de volgende zaken uitsluit: het transport van gevaarlijke schadelijke, ontvlambare, ontplofbare of bijtende stoffen; wedstrijden, alsook hun voorbereiding, wegtesten en rijlessen, het gebruik van het voertuig voor het duwen of trekken van eender welk voertuig of aanhangwagen; het openbaar vervoer van passagiers of het vervoer van passagiers al dan niet tegen vergoeding, het gebruik van het voertuig voor koerierdiensten.
  • Het voertuig niet te gebruiken in staat van dronkenschap of onder invloed van alcohol, verdovende middelen, geneesmiddelen of indien hij niet in staat is zijn handelingen te controleren.
  • Zich te houden aan de van kracht zijnde wetgeving en reglementen, met name met niet beperkend opgesomd, inzake verkeer, parkeren, douane en transport. Elke boete of andere kosten verschuldigd voor elke inbreuk en/of overtreding door de huurder of contractueel bepaald bestuurder begaan, zijn te zijnen laste. Indien een inbreuk of overtreding aan de huurder betekend is, zal de huurder, behalve het bedrag van deze inbreuk of overtreding, een som van 40,00 euro excl. btw verschuldigd zijn voor administratieve kosten per inbreuk of overtreding bedrag hetwelk kan oplopen tot 80,00 euro excl. btw in geval van niet-betaling binnen een termijn van 30 dagen.
  • Tijdens het rijden geen gebruik te maken van toestellen zoals een walkman, tablets, smartphone of gsm zonder handenvrij systeem, enz.
  • Geen enkel misbruik van het voertuig te maken, zoals overdreven snelheid, laden boven het toegelaten gewicht, gebruik maken van een aanhangsel met kabels of stangen.
  • Enkel aangepaste brandstof te gebruiken, regelmatig het peil van olie-, koel – en ruitenwisservloeistoffen te controleren; het voertuig op het einde van de huurperiode volgetankt en met volle olie- en andere vloeistofreservoirs terug te bezorgen en de door de fabrikant opgelegde onderhoudsbeurten na te leven; meteen het voertuig stil te leggen in het geval een controlelichtje aanspringt;
  • Geen enkele publiciteit te maken op het voertuig, tenzij met schriftelijke toestemming van de verhuurder.
  • Het voertuig niet onder te verhuren, noch het voertuig toe te vertrouwen of gratis of tegen vergoeding af te staan, noch het voertuig in onderpand te geven of het te vervreemden of er op enige andere wijze over te beschikken.
  • De ramen van het voertuig dicht te doen en de deuren te vergrendelen met een sleutel, zelfs wanneer men de wagen slechts voor een zeer korte duur verlaat; de documenten van het voertuig en de huurovereenkomst niet in het voertuig te laten liggen.
  • Het voertuig onder geen enkel beding te gebruiken voor onwettige activiteiten of verboden doeleinden (zowel binnen de grenzen van België als daarbuiten).
  • Geen enkele verandering aan het voertuig aan te brengen.
  • Het voertuig enkel zelf of door de in de overeenkomst limitatief opgegeven bestuurders te (laten) besturen. In geval van overtredingen of ongevallen veroorzaakt door niet contractueel bepaalde bestuurders of huurders, zal de veroorzaakte schade niet verzekerd zijn, niettegenstaande er zelfs een afkoopsom en/of verzekering werd overeengekomen. De huurder en de erkende bestuurders blijven in dit geval hoofdelijk en solidair aansprakelijk voor al de veroorzaakte schade, boetes en retributies, alsook voor de administratieve kosten.
  • De verhuurder te vergoeden voor alle kosten voor ontsmetting en reiniging die noodzakelijk zijn ingevolge het vervoer van levende dieren, kadavers, vis, mest- en chemische stoffen, enz.
  • Het voertuig enkel in de volgende landen te gebruiken: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Zeden, Zwitserland.
 • Bij schending van de verplichtingen voorzien in dit artikel zal deze overeenkomst van rechtswege ontbonden worden en zal de verhuurder het voertuig op kosten van de huurder kunnen terugnemen, op welke plaats het zich ook zou mogen bevinden.

 

Artikel 8 – Verzekering

 • Het verhuurde voertuig wordt door de verhuurder verzekerd in burgerlijke aansprakelijkheid (BA) overeenkomstig de wettelijke bepalingen en het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. Het is niet verzekerd tegen materiële en lichamelijke schade.
 • In geval van diefstal, brand of ongeval is schade aan het voertuig, tot 100% van de cataloguswaarde, evenals elke schade voortvloeiend uit de begrepen winstderving wegens buitengebruikstelling van het voertuig, behalve als de huurder de fout kan bewijzen van een derde die zijn aansprakelijkheid aanvaardt, ten laste van de huurder.
 • De huurder kan op het ogenblik van het ondertekenen van de overeenkomst een individuele bijkomende waarborg ongevallen onderschrijven. Deze verzekering wordt onderschreven door de verhuurder voor de huurder bij een erkende verzekeraar.
 • De huurder neemt kennis dat alle inzittenden tijdens het gebruik van het gehuurde voertuig verzekerd zijn in burgerlijke aansprakelijkheid, ongeacht de aansprakelijkheid van de contractueel opgegeven bestuurder. Het aantal inzittenden is bepaald door de homologatie van het voertuig en mag geenszins overschreden worden.

 

Artikel 9 – Ongevallen – diefstal

 • In geval van ongeval zullen de huurder en de contractueel bepaalde bestuurder alle nuttige maatregelen treffen om de rechten van de verhuurder te vrijwaren en verbinden zij zich ertoe:
  • De verhuurder hiervan onmiddellijk en uiterlijk binnen de 24 uur schriftelijk in kennis te stellen.
  • De namen en adressen van de betrokken personen en getuige schriftelijk te verzamelen.
  • Zijn eigen aansprakelijkheid of fout niet te erkennen.
  • Het voertuig niet te verlaten zonder het behoud en de veiligheid ervan te verzekeren.
  • Onmiddellijk de federale politie te verwittigen indien de fout van een derde moet vastgesteld worden of indien er gewonden zijn.
  • Het aanrijdingsformulier in te vullen en onmiddellijk op te sturen naar de maatschappelijke zetel van de verhuurder, ook in geval een proces-verbaal door de politie werd opgesteld. De huurder laat tevens het nummer van het proces-verbaal dat wordt opgesteld door de politie toekomen aan de verhuurder.
  • Het voertuig onmiddellijk naar de verhuurder te brengen teneinde een expertise te kunnen uitvoeren.
 • De huurder neemt uitdrukkelijk de verplichting op zich binnen de 8 dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur, alle herstellingskosten aan de verhuurder te vergoeden ten gevolge van het ongeval waarin hij werd betrokken, onafgezien van zijn burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid hiervoor. Indien deze kosten nadien door een verzekeraar zouden worden vergoed, zal de huurder daarvan terugbetaling ontvangen, onder aftrok van de vrijstelling, zoals contractueel bepaald. Indien de huurder hierom verziekt, zal hij na de integrale betaling van de volledige herstellingskosten gesubrogeerd worden in de recht van de verhuurder, tegenover iedere aansprakelijke derde of verzekeraar. Deze subrogatie zal alsdan het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke overeenkomst.
 • Bij verzuim van aangifte van ongeval, verliest de huurder alle rechten op de bestaande verzekeringspolis en blijven alle gevolgen en kosten daarvan, integraal te zijnen laste.
 • Zodra diefstal of verdwijning van het gehuurde voertuig door de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurder wordt vastgesteld, zullen zij hiervan onmiddellijk aangifte doen bij de politie en binnen de 24 uur aan de verhuurder de gegevens overmaken van het opgestelde proces-verbaal, alsook hiervan een duidelijk leesbare kopie overmaken. Tevens moeten de originele sleutels en de boorddocumenten aan de verhuurder worden overhandigd. Bij gebreke hieraan of laattijdige aangifte zal de huurder in geen enkel geval meer aanspraak kunnen maken op haar verzekering en zal zij de volledige schade aan de verhuurder dienen te vergoeden. Hetzelfde geldt van zodra brand wordt vastgesteld van het gehuurde voertuig.
 • De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurder zijn steeds hoofdelijk en solidair aansprakelijk voor elke dak- en transportschade, zijnde schade veroorzaakt aan het voertuig door de lading, evenals voor dakschade, zijnde alle schade die veroorzaakt wordt door het niet respecteren van de vrije hoogte van het gehuurde voertuig. In deze gevallen kan de huurder en/of de contractueel bestuurder geen aanspraak maken op enige vrijstelling of ontlasting van aansprakelijkheid, zodat zij de totaliteit van de schade aan het ganse huurvoertuig met inbegrip van schade aan de chassiscabine, de laadklep, als aan het volledige koetswerk en laadkast aan de verhuurder zal vergoeden.

 

Artikel 10 – Vrijstelling schade

Mits betaling door de huurder van een afkoopsom kan de huurder zijn vrijstelling, in geval van schade, verminderen en dit conform offertes en tarieven waarvan de huurder kennis krijgt en erkent kennis te hebben genomen bij het aangaan van de overeenkomst. Deze mogelijkheid tot afkoop van de rijstelling geldt enkel bij schade geleden ingevolge burgerlijke aansprakelijkheid, brand en materiële schade aan het gehuurde voertuig. De afkoop van de vrijstelling is niet van toepassing in geval van diefstal, waar steeds de maximumvrijstelling zal gelden. De takelkosten, kosten voor ophaling en repatriëring vallen nooit onder de verzekering en zullen steeds integraal gefactureerd worden. De ontlasting voor de materiële schade aan het huurvoertuig en de verzaking van het verhaal lastens de huurder voor de hierboven vermelde gevallen, geldt ook niet in geval van zware fout, bedrieglijk opzet van de huurder of zijn aangestelde, in geval van dronkenschap of enigerlei vorm van intoxicatie. In deze gevallen zal steeds de integrale schade worden verhaald op de huurder en de contractueel bepaalde bestuurder, die hoofdelijk en solidair gehouden zijn. De ontlasting zal evenmin door de huurder kunnen worden ingeroepen wanneer de oorzaak van het ongeval en de daaruit voortvloeiende schade te wijten is aan de staat van oververmoeidheid van de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurder van het huurvoertuig, ingevolge niet naleving van de wettelijke en reglementaire bepalingen omtrent rij- en rusttijden. In dergelijke gevallen zullen de huurder en de contractueel bepaalde bestuurder ook hoofdelijk en solidair gehouden zijn alle schade te vergoeden.

 

Artikel 11 – Herstellingen

De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurder zullen onmiddellijk alle defecten en gebreken aan het voertuig aan de verhuurder melden. Indien onderweg een herstelling nodig zou blijken, moet deze toevertrouwd worden aan de verhuurder. Indien zulks onmogelijk zou blijken, dient de huurder vooraf het schriftelijk akkoord van de verhuurder te bekomen, alvorens het voertuig door een derde te laten herstellen.

Elke herstelling, uitgevoerd zonder expliciete toestemming van de verhuurder, zal exclusief ten laste van de huurder blijven. Uitzondering wordt gemaakt voor spoedeisende tussenkomsten, die het behoud van het voertuig moeten verzekeren (vb. brand). De huurder verbindt er zich toe het voertuig steeds op hun kosten terug te brengen bij de verhuurder. Bij eventuele bandbreuk zal de huurder, teneinde de schade zoveel mogelijk te beperken, er voor zorgen dat het reservewiel onmiddellijk wordt gemonteerd en dat de lekken band dadelijk wordt hersteld. Ingeval de huurder nalaat zulks te doen, hetgeen kan worden vastgesteld aan de hand van de schade aan de band, is de huurder gehouden om de waarde van een nieuwe set banden van hetzelfde type aan de verhuurder te betalen. Kosten door de huurder gemaakt, en waarvoor hij het voorafgaand en schriftelijk akkoord van de verhuurder heeft bekomen, zullen hem enkel worden terugbetaald indien de desbetreffende facturen worden opgesteld ten aanzien van DW-Rent BV, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Europark-Zuid 06b, btw-nummer 0.713.720.555.

 

Artikel 12 – Verantwoordelijkheid goederen

De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor verlies of schade veroorzaakt aan de goederen en waardevolle voorwerpen door de huurder vervoerd of achtergelaten in het gehuurde voertuig. De huurder ontlast de verhuurder van elke verantwoordelijkheid voor alle handelingen, kosten, klachten, en schade die voortvloeien uit dergelijk verlies of schade.

 

Artikel 13 – Wijzigingen

Elke wijziging van de bepalingen en voorwaarden van onderhavige overeenkomst dewelke niet schriftelijk is vastgelegd, zal als onbestaande en zonder gevolg worden beschouwd.

 

Artikel 14 – Varia

De nietigheid van één of meerdere bepalingen van de overeenkomst zal in geen geval de nietigheid van de andere clausules, noch van de overeenkomst met zich meebrengen.

 

Artikel 15 – Geschillen

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.
In geval van betwisting zullen enkel de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen / Gent, afdeling Dendermonde bevoegd zijn.